RC  fundacja konsultingu i rehabilitacji

 

O Nas

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji (RC fkr) została założona 6 listopada 2001 roku w Toruniu. Pomysłodawcą i założycielem Fundacji jest niemieckie stowarzyszenie REHA CONSULT e.V. z siedzibą w Berlinie.
Istotą działania fundacji jest świadczenie usług polegających na przeciwdziałaniu izolacji społecznej osób wykluczonych, wspieraniu ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwianiu im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Fundacja jest organizacją światopoglądowo neutralną, która z wielkim zaangażowaniem reprezentuje i staje w obronie życia, które permanentnie jest wykluczane ze społeczności i społeczeństwa. Jednym z priorytetowych zadań fundacji jest dehospitalizacja osób, które z powodu brakujących alternatywnych form opieki i wsparcia zostały umieszczone w szpitalach i klinikach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej bądź innych placówkach. Fundacja troszczy się w szczególności o osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo oraz zgodnie z zasadą normalizacji pragnie realizować dla wymienionych grup takich warunków bytu i egzystencji, które są jak najbardziej zbliżone do normalnego, codziennego życia, np. w małych, zintegrowanych jednostkach mieszkalnych. Fundamentem takiej działalności jest uznanie podopiecznego za równouprawnionego partnera. Wspieranie samodzielności, autonomii i integracji w normalnym życiu w społeczeństwie są celami pierwszorzędnymi. Każda forma wsparcia, towarzyszenia, opieki i pielęgnacji będzie integralną częścią programu terapeutycznego.

RC fkr prowadzi MIESZKANIE TERAPEUTYCZNE, DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA oraz KLUB SAMOPOMOCY na terenie Torunia. Oferta Mieszkania Terapeutycznego, Dziennego Ośrodka Wsparcia i Klubu Samopomocy przeznaczona jest głównie dla osób z zaburzeniami psychicznymi o różnym stopniu stabilności zdrowotnej, w większości wypadków cierpiących na schizofrenię.
W ramach działań Dziennego Ośrodka Wsparcia (DOW) realizowany jest projekt „Teraz MY!", który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych oraz podniesienie ich kompetencji społecznych. Projekt „Teraz MY!" to zestaw kompleksowych działań aktywizujących, form wsparcia realizowanych równolegle lub fazowo. Każda osoba niepełnosprawna weźmie udział w kilku formach wsparcia, w tym m.in. w 1 grupie aktywizującej (grupa gospodarstwa domowego, techniczno-modelarska, artystyczno-kreatywna), Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy, skorzysta z indywidualnego poradnictwa psychologicznego, psychiatrycznego i wsparcia pracownika socjalnego.

Cel, jaki zakładała RC fkr realizując projekt Mieszkania Terapeutycznego to zapewnienie kompleksowej opieki przy jednoczesnym stworzeniu Mieszkańcom naturalnych warunków środowiskowych, w których będą mieli możliwość nauki prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Działania projektu Mieszkania Terapeutycznego koncentrują się na dwóch podstawowych płaszczyznach. Pierwszą płaszczyzną jest zapewnienie podstawowych warunków zdrowotnych oraz socjalno-bytowych. Druga płaszczyzna to terapeutyczno-rehabilitacyjny program indywidualnej opieki i wsparcia, uwzględniające potrzeby i możliwości każdego pojedynczego Mieszkańca.
Mieszkanie Terapeutyczne współfinansowane jest ze środków Gminę Miasta Torunia.

Klub Samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu został utworzony w ramach projektu „Rozwój usług społecznych", który Fundacja realizuje w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Fundacją Gospodarczą Pro Europa.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczanym społecznie, osobom niesamodzielnym, w tym starszym i niepełnosprawnym.
Klub działa pięć dni w tygodniu, uczestnicy otrzymują wsparcie terapeuty i animatora. Dodatkowo raz w miesiącu odbywają się w Klubie dodatkowe zajęcia terapeutyczne (np.: ergoterpia, arteterpia, muzykoterpia), dodatkowe zajęcia animacyjne (m.in.: wyjścia do zoo, kina, teatrów, muzeów), spotkania edukacyjne (mi.: spotkanie z dietetykiem, grafikiem, doradcą zawodowym) oraz spotkania informacyjne (m.in.: spotkania z aktorem, muzykiem, radnym, stylistką, dziennikarką).
Ponadto wsparciem objęte jest otoczenia uczestników Klubu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt „Teraz My!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT
Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT
CELEM jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 20 osób bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, które poprzez indywidualną ścieżkę reintegracji nabędą nowe kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe, a co najmniej 5 osób podejmie zatrudnienie do 30.06.2019 r.
Projekt obejmuje kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb uczestniczek i uczestników w postaci:
- pracy socjalnej,
- treningów kompetencji społecznych,
- grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego,
- szkoleń i staży zawodowych.

RC fkr i zrealizowała dotychczas 6 projektów w Toruniu współfinansowanych z EFS w ramach działań na rzecz osób chorych i zaburzonych psychicznie oraz niepełnosprawnych (poddz. 7.2.1 oraz 7.4 PO KL) , projekty ukończyło łącznie 176 osób, z czego 37 utrzymało pracę powyżej 3 miesięcy.